Statut2014-03-18
WOLSZTYŃSKIE

STOWARZYSZENIE LOTNICZE

AVIATORS  SOCIETY OF POLAND


 

 

STATUT

 WOLSZTYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA  LOTNICZEGO


 

 Nr rejestru  KRS 0000107641 poz.1.

 

 

 

W O L S Z T Y N

S T Y C Z E Ń      2 0 0 2 r.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie – WOLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promowaniu lotnictwa, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do lotników, upowszechniania wiedzy lotniczej, działań na rzecz integracji z UE, przyczynienie się do niesienia pomocy i wspieranie organizacji, osób fizycznych zajmujących się działalnością lotniczą.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Powodowo

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7.04.1989r. „PRAWO  O STOWARZYSZENIACH” (Dz. U.01.79.855.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną określoną odrębnym regulaminem, wydaje biuletyn i inne materiały oraz używa własnej pieczęci.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.   Wyrażania opinii w sprawach aktów normatywnych dotyczących lotnictwa i ich dostosowania do UE.

2.   Prowadzenie działań integrujących członków poprzez aktywność towarzyską, rekreacyjna i kulturalną.

3.   Doradztwo i pomoc prawną oraz humanitarną członkom Stowarzyszenia.


4.   Propagowanie modelarstwa lotniczego oraz uprawiania dyscyplin lotniczych szczególnie wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych patologią społeczną.

5.   Organizowanie systemu zdobywania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych niezbędnych przy zatrudnieniu w kraju i za granicą.

6.   Opracowywanie programów i szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych.

7.   Promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych  oraz własnych opracowań, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej z dziedziny lotniczej

8.   Promowanie idei lotniczych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

9.   Organizowanie i prowadzenie imprez lotniczych o charakterze rekreacyjno-sportowym i promocyjnym..

10.  Współpracę z osobami i instytucjami oraz koordynacja ich działań w realizacji zadań Stowarzyszenia..

11. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.


 

ROZDZIAŁ  2

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- zwyczajnych,

- uczestników

- wspierających

- honorowych


2.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być zamieszkująca w kraju lub za granicą pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zobowiązała się do przestrzegania statutu.

3.    Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku poniżej lat 18, nie młodsza niż 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

4.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna popierające cele Stowarzyszenia poprzez złożenia oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

5.   Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą zarządu Stowarzyszenia na podstawie oddzielnego regulaminu.


6.   Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

7.   Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom (§13 ust. 2, lit. b - e) oraz są zobowiązani do spełnienia zadeklarowanych świadczeń.


§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13

1.   Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)   swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i

znaczenia  Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) wspierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu, uchwał Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązującego prawa,

e) regularnie opłacać składki,


2.   Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)   korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego; przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym. Członkowie uczestnicy powyżej 16 roku życia posiadają bierne prawo wyborcze.


b)   wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)   korzystać z lokalu Stowarzyszenia,

d)   posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki

Stowarzyszenia,

e)   korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

f)    korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

g)   korzystać z innych możliwości jakie swoim członkom stwarza Stowarzyszenie.


§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

1.   Złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu, po upływie 30 dni od jej złożenia.

2.   Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia z data rozwiązania lub likwidacji.

3.   Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:

a)   za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,

b)   nieusprawiedliwione nie branie udziału w sprawach  

     Stowarzyszenia,


c)   zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy okresy,

d)   na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b niniejszego ustępu,

e)   z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

f)    na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

g)    w przypadku śmierci członka.


§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 ROZDZIAŁ  3

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

§  16

Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zgromadzenie Członków,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna,

4)   Sąd Koleżeński 


§ 17

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków spośród członków Stowarzyszenia na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć  1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 19

1.   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków

 wspierających, przekroczy 100 osób Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zgromadzenie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zgromadzenia. Kadencja

delegatów trwa 4 lata. Jeden delegat jest wybierany na 4 członków. Regulamin wyboru  delegatów ustali Zarząd.


2.   Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 20

1.   Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na żądanie ¼  liczby członków.

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 2 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu.

4.   O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Członków.

5.   Z zastrzeżeniem treści § 17 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w   głosowaniu jawnym.

6.   Do ważności Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie konieczny  jest udział co najmniej ½  członków, w drugim terminie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.


Obrady w drugim terminie mogą się odbywać po upływie 2 godzin od pierwszego terminu.

 

 liczba odwiedzin: 756236      online: 1